Ochrona radiologiczna

Opinia Inspektora ochrony radiologicznej dotycząca ochrony przed promieniowaniem jonizującym

1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020 rok ( 12 miesięcy ) Gabinet Rtg w Luxury Clinic Stomatologia i Medycyna Estetyczna Aleksandra Lampart - Rożek

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo Atomowe zgodnie nowelizacją z art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1593)

I. Wykaz źródeł promieniowania
Jednostka wyposażona w aparaty RTG (lampy rentgenowskie):
• Kodak 2200 firmy Kodak – Decyzja nr 119/2013 z dnia 28-03-2013 roku
• Pax-i 3D Smart firmy Vatech -Decyzja nr 197/2021 z dnia 10-05-2021 roku

Jednostka posiada zaopiniowane projekty osłon stały i zezwolenia na uruchomienie następujących pracowni.
Udokumentowane pomiary rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego w otoczeniu aparatu.

II. Pracownie RTG w/w jednostce jest terenem nadzorowanym.
Teren ten ogranicza się do pomieszczeń zgodnie z projektem osłon stałych: Gabinet RTG, Sterownia Gabinetu RTG.
W trakcie wykonywania ekspozycji mogą przebywać tylko osoby zatrudnione w jednostce i zakwalifikowane do kategorii "B" oraz pacjent.
Granice terenu nadzorowanego oznakowane zgodnie z w/w rozporządzeniem, na drzwiach do wymienionych pomieszczeń umieszczone tabliczki informacyjne.

Teren ten jest zabezpieczony przed niespodziewanym wejściem osób postronnych/ drzwi otwierają się klamką od wewnątrz. Nad drzwiami oświetlenie ostrzegawcze.

III. W Jednostce prowadzona jest dozymetria indywidualna proponowane ograniczniki dawek do 6 mSv na rok.
Personel zakwalifikowany do kategoria narażeni "B".
Z wyników dozymetrii indywidualnej za okres 1.01. 2020 do 31.12. 2020 r – brak wskazań do zmiany kategorii narażenia.
Ewidencja dawek po uzyskaniu odczytów z bieżącego okresu pomiarowego – zostanie przekazana do kierownika jednostki.
Personel zakwalifikowany do dozymetrii indywidualnej na bieżąco informowany o otrzymanych wynikach.
Personel nasz posiada aktualne szkolenie w zakresie.

Dokumenty wymagane przepisy aktualizowane na bieżąco / personel potwierdzał zapoznanie:
- wykaz aktów prawnych,
- zakładowy plan postępowania awaryjnego,
- program zapewnienia jakością